Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Задания 1-го тура (2.11.05-18.11.05)

Задача Bear

Маленьке ведмежа йде по дорозi, вздовж якої на вiдстанi М одне вiд одного ростуть дерева. Зупиняючись пiд кожним деревом, ведмежа забуває, звiдки прийшло, i, рушаючи через деякий час в наступнi мандри, випадково вибирає той чи iнший напрямок руху. На якiй вiдстанi вiд "стартового" дерева може бути ведмежа пiсля К етапiв?

Технічні умови.Програма зчитує з клавiатури числа M та К через пропуск (1<=М,К<=10000). Програма виводить на екран в один рядок через пропуски вiдстанi, на яких може знаходитись ведмедик (вiд меншої до бiльшої).

Приклад.

Введення>2 6
Виведення> 0 4 8 12


Задача Piece

Є коло радiуса R з координатами центра x,y i пряма, що задана координатами двох своїх точок.Якої довжини вiдрiзок прямої лежить всерединi кола?

Технічні умови. Програма читає з клавiатури рядок з 7-ми чисел: радiус кола, координати x,y центра i координати 2-х точок прямої. Всi числа цiлi, за абсолютним значенням не перевищують 10000. Результат вивести на екран, не округлюючи. Якщо коло i пряма не перетинаються, вивести -1, якщо дотикаються - вивести 0

Приклад.

Введення>5 0 0 4 1 4 2
Виведення>6.0000000000000000E+0000


Задача Blamblam

Головнокомандувач армiї блямблямчикiв, проводячи засiдання Генерального штабу, наказав блямблямському офiцеру для особливих доручень розстелити на столi секретну карту бойових дiй, причому так, щоб вона повнiстю лежала на поверхнi стола.Чи зумiє офiцер виконати це доручення, якщо розмiри стола A*B, а карта вимальована на прямокутному листку паперу розмiрами X*Y?

Технічні умови: Програма читає з клавiатури натуральне число N (1<=N<=10)- кiлькiсть спроб покласти карту на стiл, а далi N груп по 4 натуральних числа (кожна група - числа X,Y,A,B). Всi числа в одному рядку, роздiленi пропусками i не перевищують 100. Програма виводить на екран послiдовнiсть з N нулiв та одиниць - нуль, якщо спроба невдала, одиниця - якщо карта помiстилась на столi. Роздiляти пропусками нулi та одиницi не потрiбно.

Приклад.

Введення>2 1 10 9 9 99 99 2 2
Виведення>10


Задача Newpatience

Багато хто в вiльний час захоплюється розкладанням пасьянсiв. Пропонуємо вам ще один, правда, карти для нього треба виготовити самостiйно. Отже, на N картках нанесiть натуральнi числа по одному числу на кожнiй сторонi картки такими чином, що кожне з чисел наносилось рiвно 2 рази. Картки розкладiть на столi в рядок. Все готово. Можна починати. В процесi гри картки можна перевертати iншою стороною. Пасьянс сходиться тодi, коли перевернувши деякi картки, ви отримаєте можливiсть бачити всi N чисел одночасно.Чи зiйдеться пасьянс,а якщо так, то яку найменшу кiлькiсть карток необхiдно для цього перевернути?

Технічні умови:Програма читає з клавiатури число N (N<10000), а далi 2 групи по N чисел - спочатку числа на однiй з сторiн кожної з N карток (гравець їх бачить на початку гри), а потiм числа, нанесенi на цi ж картки, але на протилежну сторону. Всi числа вводяться одним рядком через пропуски. Ви виводите на екран одне число: -1, якщо пасьянс не "зiйшовся", або мiнiмальну кiлькiсть перевернутих iншою стороною карток, якщо гра завершилась успiхом.

Приклад.

Введення>5 3 2 5 3 2 5 4 1 1 4
Виведення>2


Задача Circuit

Дано ланцюг, що складається з k=4n ланок. Причому 2n ланок - золотi i 2n ланок - срiбнi. Двоє розбiйникiв бажають справедливо роздiлити срiбло та золото даного ланцюга. Складiть програму, яка знаходить мiнiмальну кiлькiсть розрiзiв ланцюга, таку, щоб як срiбло так i золото можна було б роздiлити мiж двома розбiйниками.

Технічні умови: Програма читає з клавiатури кiлькiсть ланок k, а далi - k чисел 0 або 1 (0 - срiбна ланка, 1 - золота). Всi числа вводяться одним рядком через пропуски. Програма виводить на екран єдине число - мiнiмальну кiлькiсть розрiзiв та номери ланок, мiж якими зроблено розрiзи. Перший розрiз повинен бути як можна ближче до початку ланцюга. N < 10000

Приклад.

Введення> 8 0 1 0 0 1 1 0 1
Виведення> 2 1 2 5 6

Перший розрiз виконується мiж ланками 1 i 2, другий - мiж ланками 5 i 6. Один розбiйник отримує ланцюги 0 i 101, другий - 1001.

Г.Кравець Г.Непомнящий Ю.Пасіхов


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"