Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
1989 рік
     
II Всеукраїнська олімпіада з інформатики

II РЕСПУБЛIКАНСЬКА ОЛIМПIАДА ЮНИХ ПРОГРАМIСТIВ.

м. Вiнниця 1989 г.

9 клас

Теоретичний тур

Т.9.1.

Є N контактiв. Проводами з'єднанi контакти: 1-й з 2-м, 2-й з 3-м, 3-й з 4-м,...,N-1-й з N-м.

._______._____._____. . . . .________.

1 2 3 4 N-1 N

В декiлькох проводах трапився обрив. Скласти алгоритм, який з'ясовує за найменшу кiлькiсть спроб, в яких проводах трапився обрив. Одна спроба перевiряє, чи тече струм мiж i-м i k-м контактами. Алгоритм при спробi може користуваитсь допомiжним лiтерним алгоритмом - функцiєю ЄТРУМ(i,k), яка приймає значення "Так" або "Нi".

Т.9.2.

Данa функцiя, аргументи якої - довiльнi натуральнi числа

f(M-N,N), при М>N

f(M,N)= N, при М=N

f(N-M,M), при N>M

Скласти алгоритм, що знаходить значення функцiї без допомоги рекурсiї.

Т.9.3.

Есть N сiл. Деякi села попарно з'єднанi стежками, зовнi сiл жоднi двi стежки спiльних точок не мають. В целочисельнiй таблицi СТЕЖКИ[1:N, 1:N] задана iнформацiя щодо стежок; кiлькiсть стежок мiж i-м та j-м селами дорiвнює значенню елемента таблицi СТЕЖКИ[i,j]=СТЕЖКИ[j,i] (в тому числi для i=j). Написати алгоритм, який визначає, чи можна намалювати карту стежок, не вiдриваючи олвiця вiд паперу i не малюючи жодну стежку двiчi.

10 клас

Теоретичний тур

Т.10.1.

Написати алгоритм, який вiгадує число N, що задумане людиною. Алгоритм повинен задавати людинi питання, на якi можна вiдповiдати "так" або "нi" . N може бути будь-яким кiнцевим натуральним числом. Алгоритм повинен використовувати якомога менше питань при великих N.

Для дiалога з людиною виковистовуються допомiжнi алгоритми ВВIД и ВИВIД с довiльною кiлькiстю параметрiв будь-яких типiв.

Т.10.2.

Данa функцiя, аргументи якої - невiд'ємнi цiлi числа M i N (M£ N)

1, при М=0

f(M,N)= f(M-1,N-1)+f(M,N-1), при 0 < М < N

1, при M=N

Скласти алгоритм, що знаходить значення функцiї без допомоги рекурсiї.

Т.10.3.

Набiр узагальненого домiно мiстить М кiсток, на кожнiй кiстцi нанесено два цiлих числа вiд 0 до N; будь-яка пара чисел може зустрiчатися в наборi 0, 1 або декiлька разiв. Значеняя кiсток задано в таблицi ДОМIНО[1:M,1:2].

Скласти алгоритм, який визначає, чи можна побудувати з усiх кiсток набору ланцюг за правилами домiно.

П р а к т и ч н и й т у р .

Двоє грають в таку гру: є електрична схема, в яку входять батарейка, лампочки и контакти, до якої можна приєдинати будь-яку кiлькiсть проводiв.

 

Гравцi ходять по черзi: при кожному ходi гравець з'єднує проводом будь-яку пару рiзних контактiв, що ранiше не були з'єднанi напряму деяким гравцем.

Гравець, пiсля ходу якого будуть горiти всi лампочки, вважається переможцем.

Написати пограму, яка виступає за одного з гравцiв i прагне до виграшу.

Опiр усiх проводiв вважати рiвним 0.

Повний архів олімпіади (2 Kb)

© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"

© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"