Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Задания 2-го тура (24.12.02-9.01.03)
Задача BUSINESS

Група з N бiзнесменiв мала по одному рахунку в банку "Успiх". На кожному рахунку - не бiльше 100 цiлих умовних одиниць (ЦУО). Особливiсть "УСПIХУ" - з рахунку можна знiмати лише всю суму цiлком. В продажу є товари, по одному кожного виду, цiна найдешевшого - 1 ЦУО, кожний наступний - на 1 ЦУО дорожчий. Найдорожчий має цiну, рiвну сумi всiх коштiв, що є у бiзнесменiв. Скiльки з цих товарiв недоступнi для купiвлi одним бiзнесменом або їх групою, що об'єднала свої капiтали? Бiзнесмени генетично не можуть заплатити за товар бiльше його цiни та вкладати грошi в угоду частинами.
     Введення-виведення
Ви вводите з клавiатури кiлькiсть бiзнесменiв N (2 <= N <= 100), далi N разiв зчитуєте з клавiатури суму вкладiв. Ви виводите на екран одне число - кiлькiсть одиниць товару, якi не можуть бути купленi.

Приклад

Введення> 5
Введення> 17 3 25 1 2
Виведення< 21

Задача MINE

Миротворцi ООН в однiй з гарячих точок планети знешкоджували мiнне поле таким чином. Маючи карту, на якiй кожна мiна задана своїми цiлочисельними декартовими координатами, вони, звернувши увагу на те, що жоднi 3 мiни не лежать на однiй прямiй, протягнули спецiальний шнур вiд мiни до мiни так, щоб вiн утворив опуклий багатокутник мiнiмального периметру, при цьому всi iншi мiни опинились в багатокутнику. Знешкодивши з'єднанi мiни, вони знову протягнули шнур за тим же принципом i знову знешкодили з'єднаним шнуром мiни. Так продовжувалось до тiєї пори, доки виявилось, що черговий шнур неможливо протягнути, керуючись викладеними правилами. Скiльки мiн залишилось знешкодити i скiльки разiв саперам доводилось протягувати шнур?
     Введення-виведення
Ви вводите з клавiатури кiлькiсть мiн N (3 <= N <= 1000), далi N разiв зчитуєте з клавiатури по 2 цiлих числа X та Y через пропуск - координати чергової мiни (-32000 <= X <= 32000), (-32000 <= Y <= 32000). Ви виводите на екран два числа через пропуск - кiлькiсть мiн, що залишились та кiлькiсть операцiй натягування шнура по периметру.

Приклад

Введення> 9
Введення > 0 0 0 8 6 8 6 0 1 1 1 7 5 7 5 1 3 2
Виведення< 1 2

Задача TRAVEL

Задано полiгон у виглядi прямокутного клiтинного поля розмiрами MxN клiтинок (M i N, визначають розмiри полiгону протягом осей ОХ та OY вiдповiдно). В кутах полiгону i, можливо, на сторонах розмiщенi виходи, кожний розмiром в одну клiтинку. Лiвий нижнiй вихiд має координати (1,1). Граничнi клiтини полiгону, якi не є виходами, утворюють пружнi стiнки. Робот починає рух з клiтинки з координатами K, L в одному з восьми напрямкiв (вертикально, горизонтально та по двох дiагоналях в обох напрямках). Робот рухається тiльки по цiлих клiтинках i, наштовхнувшись на стiнку, продовжує рух з тiєю ж швидкiстю за законом: кут падiння дорiвнює куту вiдбивання. Необхiдно визначити: залишиться робот на полiгонi чи залишить його через один з виходiв. В останньому випадку вказати координати виходу i кiлькiсть зiткнень з стiнками. Напрям руху Т нумеруються вiд 1 до 8 за годинниковою стрiлкою. Напрямок 1 - вздовж вiсi Y в напрямку збiльшення координат (вгору).
     Введення-виведення
Ви вводите з клавiатури два натуральних числа M та N (3 <= M <= 1001), (3 <= N <= 1001). Ви вводите з клавiатури кiлькiсть не кутових виходiв V (0 <= V <= 255), а далi - V пар натуральних чисел - X i Y- координати не кутових виходiв. Далi вводите початковi координати робота K, L i напрямок Т. Всi величини вводяться через пропуск.

Приклад:

1. Введення> 14 6 1 10 1 13 5 8
Виведення< 14 6 13
2. Введення>11 6 0 4 3 3
Виведення<0

Задача HITS

Всiм вiдома одна з недавнiх суперечок в полiтичному життi України - яка повинна бути чисельнiсть депутатiв Верховної Ради i як її вибирати. Для вирiшення цiєї проблеми можна було б скористатися досвiдом країни Hits. Кожному з N її добропорядних громадян був наданий власний номер вiд 1 до N, i з номерiв було складено список у випадковому порядку. Спецiальна комп'ютерна програма почала рахувати громадян за списком: 1,2,3, i так до N+1. Якщо номер при лiчбi спiвпадає з власним номером громадянина, то вiн виключається з списку добропорядних громадян i переноситься в список парламентарiв, а лiчба починається знову з громадянина з наступним номером. Пiсля останнього громадянина лiчба продовжується з початку списку громадян. Програма завершує вибори, коли її лiчильник має значення N+1. Знайдiть чисельний склад парламенту країни Hits i власнi номера парламентарiв.
     Введення-виведення
Ви вводите з клавiатури через пропуск число N жителiв (9 <= N <= 100000), а далi - N їх номерiв. Ви виводите через пропуск число парламентарiв та їх номери.

Приклади:

1. Введення> 9 1 3 5 7 9 2 4 6 8
Виведення< 2 1 8
2. Введення> 9 9 7 3 1 2 4 5 6 8
Виведення< 3 3 1 7

Задача PALINDROME

Палiндром - слово, яке читається з обох сторiн однаково. Напишiть програму, яка перетворює в палiндром будь-яке слово, викреслюючи з нього мiнiмальну кiлькiсть лiтер. Словом буде вважатись послiдовнiсть маленьких лiтер латинського алфавiту.
     Введення-виведення
Ви вводите з клавiатури слово - послiдовнiсть малих латинських лiтер без пропускiв (не бiльше 255 символiв). Ви виводите на екран одне число - мiнiмальну кiлькiсть символiв, якi потрiбно видалити, щоб слово стало палiндромом.

Приклади:

1. Введення> qwerrewtq
Виведення< 1
2. Введення> qwert
Виведення< 4


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"