Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
ФИЗИКА
   
© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"

     

XVII Всеукраїнська комплексна олімпіада "Турнір чемпіонів " Завдання з фізики

 

Завдання з фізики

1.    На малюнку показано положення електрона та позитрона у деякий момент часу. Відстань між лініями сітки a = 0,01 мм. Визначити мінімальну відстань між частинками під час подальшого руху. За який час ця відстань збільшиться від мінімальної до максимальної? Розглянути два випадки (v0 = 600 м/с):

а) v1 = 4v0, v2 = 3v0.          б) v1 = 3v0, v2 = 4v0.

Елементарний електричний заряд 1,6×10–19 Кл, маса електрона 9,1×10–31 кг; 9×109 Н×м2/Кл2.

         

        до задачі №1                   до задачі №2 до задачі №3

2.    Конденсатор ємністю C1 = 5 мкФ зарядили до напруги U1 = 8 В, а конденсатор ємністю C2 = 10 мкФ – до напруги U2 = 12 В. Конденсатори з’єднали з резисторами, опір яких R1 = 9 кОм і R2 = 30 кОм, та розімкнутими ключами (див. рисунок). Яка кількість теплоти виділиться у кожному з резисторів після одночасного замкнення обох ключів?

3.    До повзуна А масою m = 1 кг, який може переміщуватися по направляючому стержню, прикріплено шнур, протягнутий крізь кільце (h = 1 м). Шнур вибирають зі швидкістю v = 10 м/с. Коефіцієнт тертя повзуна по стержню μ = 0,1. Максимально допустима сила натягу шнура T = 110· Н.

·          З якою швидкістю u рухається повзун в момент, коли шнур утворює з направляючою кут α?

·          Знайти положення повзуна в момент обриву шнура.

·          В якій точці повзун зупиниться?

4.    Десять прозорих пластин товщиною d = 4 мм складені стопкою. Показники заломлення сусідніх пластин зв’язані співвідношеннями: n1/n2=1.01 n2/n3=1.02 n3/n4=1.03 ...n9/n10=1.09

На першу пластину падає промінь світла під кутом α = 4º. На скільки зміститься промінь після виходу з 10-ї пластинки? Абсолютний показник заломлення першої пластини n = 2,1.

 

Задание по физике

1. На рисунке показано положение электрона и позитрона в некоторый момент. Расстояние между линиями сетки a = 0,01 мм. Определите минимальное расстояние между частицами при дальнейшем движении. За какое время это расстояние увеличится от минимального до максимального? Рассмотрите два случая (v0 = 600 м/с):

а) v1 = 4v0, v2 = 3v0.          б) v1 = 3v0, v2 = 4v0.

Элементарный электрический заряд 1,6×10–19 Кл, масса электрона 9,1×10–31 кг; 9×109 Н×м2/Кл2.

         

       к задаче №1            к задаче №2 к задаче №3

2. Конденсатор емкостью C1 = 5 мкФ зарядили до напряжения U1 = 8 В, а конденсатор емкостью C2 = 10 мкФ – до напряжения U2 = 12 В. Конденсаторы соединили с резисторами, сопротивления которых R1 = 9 кОм и R2 = 30 кОм, и разомкнутыми ключами (см. рисунок). Какое количество теплоты выделится в каждом из резисторов после одновременного замыкания обоих ключей?

3. К ползуну А массой m = 1 кг, который может перемещаться по направляющему стержню, прикреплен шнур, продетый через кольцо (h = 1 м). Шнур выбирают со скоростью v = 10 м/с. Коэффициент трения ползуна о стержень μ = 0,1. Максимально допустимая сила натяжения шнура T = 110· Н.

·          С какой скоростью u движется ползун в момент, когда шнур составляет с направляющей угол α?

·          Найдите положение ползуна в момент обрыва шнура.

·          В какой точке ползун остановится?

4. Десять прозрачных пластин толщиной d = 4 мм сложены стопкой. Показатели преломления соседних пластин связаны соотношениями: n1/n2=1.01 n2/n3=1.02 n3/n4=1.03 ...n9/n10=1.09

На первую пластину падает луч света под углом α = 4º. На сколько сместится луч после выхода из 10-й пластинки? Абсолютный показатель преломления первой пластины n = 2,1.

 

 

 

 

© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"