Емблема центру  www.olymp.vinnica.ua     netoi.org.ua
Центр олімпіад школярів в Iнтернеті
Likt-PMG17
м.Вiнниця


Годинник
 
Задания для учеников 7-9 класов

Задача Bishop

На шаховiй дошцi розмiрами М*N клiтинок стоїть слон (фiгура, що ходить по дiагоналi). З'ясувати, чи може слон дiйти до поля (x,y) Якщо може, то за яку найменшу кiлькiсть ходiв; якщо кiлькiсть ходiв бiльша за 1, то 
вказати, через якi промiжнi клiтинки повинен пройти слон (якщо таких маршрутiв кiлька, вказати будь-який один з них). Поля шахової дошки кодуються парою натуральних чисел 1..М, 1..N, де перше число - номер 
горизонталi, а друге - номер вертикалi (1<=М,N<=1000).

Технiчнi умови: Ви вводите з клавiатури через пропуск числа М, N, а далi координати початкового та кiнцевого полiв бажаного маршруту слона. Ви виводите на екран число К (мiнiмальна кiлькiсть ходiв), а далi в К-1 рядках по 2 числа через пропуск - координати вiдвiданих полiв. Якщо розв'язкiв немає, вивести

Приклад: 

Введення                                                         Виведення
10 10 1 1 1 7                                                     2
                                                                        4   4


Задача Robots


Колонiя роботiв iснує за такими законами:
1. За один рiк M роботiв складає А нових роботiв, а N роботiв складає B нових роботiв
2. Роботи завжди намагаються зiбрати якнайбiльше нових роботiв.
На момент заснування колонiї було К роботiв. Скiльки буде роботiв через Т рокiв? (Всi вхiднi величини не бiльшi 100, результат не перевищує 2000000000).

Технiчнi умови: Ви вводите з клавiатури числа М,А,N,B,K,T через пропуск. 
Ви виводите на екран єдине шукане число. 

Приклад

 Введення                                                            Виведення
3 5 5 9 15 1                                                                42 

Задача Cars

Двi прямi дороги перетинаються. Кожна з дорiг є координатною вiссю, з початком координат у точцы їх перетину. Два авто рухаються по дорогах з швидкостями V1 та V2 (м/с). Кут мiж напрямками руху А градусiв. Якщо швидкiсть - число додатне, то її напрямок спiвпадає з напрямком вiдповiдної вiсi, якщо вiд'ємне, то авто їде в протилежному напрямку. В початковий момент часу авто мали координати S1 та S2 (м). На якiй 
мiнiмальнiй вiдстанi один вiд другого можуть опинитися авто пiд час свого руху? Всi величини не виходять за межi типу real мови Pascal.

Технiчнi умови: Ви вводите з клавiатури числа A, V1, V2, S1, S2 через  пропуск. Ви виводите на екран єдине шукане число. 

Приклад:

 Введення                                                      Виведення
90.0 -1.0 -2.0 3.0 4.0                                    8.9442719100Е-01


Задача Sweets

Маленький хлопчик потрапив до казкової країни i побачив там дорогу, вздовж якої розкладено мiшки з цукерками. На кожному мiшку написана кiлькiсть цукерок. Хлопчик може взяти в кожну руку два мiшки, що лежать поруч. Яку найбiльшу кiлькiсть цукерок вiн може взяти?
Технiчнi умови: Ви вводите з клавiатури кiлькiсть мiшкiв N (4<=N<=10000), а потiм N чисел через пропуск - кiлькiсть цукерок у кожному мiшку (всi числа невiд'ємнi i не перевищують 1000000). Ви виводите на екран єдине шукане число. 

Приклад:                    

Введення                                                                 Виведення
8 3 8 5 2 1 7 8 5                                                                28


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"